Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 7 tập 2
Tác giả: Bùi Văn Tuyên và Nguyễn Đức Trường
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam